Pályarendszabályok

1. A jegy vagy bérlet megvásárlásával, egyéb belépésre szolgáló igazolás átvételével, vagy a belépésre jelentkezéssel a sportrendezvény résztvevője a pályarendszabályt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályarendszabályok rendelkezésein túlmenően köteles betartani a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait.

2. A résztvevő a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

 1. érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással, illetőleg magyar állampolgár esetében – és amennyiben a vonatkozó tájékoztató szerint a mérkőzés látogatása ilyenhez kötött – klub- vagy futballkártyával is rendelkezik;
 2. vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát
 3. nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés, szabálysértési kitiltás vagy a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt;
 4. névre szóló értékesítés esetén a belépőjegyen, a bérleten, vagy a klubkártyán szereplő személyes adatok az ellenőrzés során megegyeznek a személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványában szereplő adatokkal;
 5. nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;
 6. a ruházatának- és csomagjainak átvizsgálásához hozzájárul;
 7. nem tart magánál • ételt, italt, kábítószert, nehezen kezelhető, a szék alatt el nem férő méretű, vagy olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, a játékosokat vagy a hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, erőszakos cselekményre felhasználható, vagy amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta;
 8.  mások iránti gyűlöletre uszító, politikai tartalmú, vagy másokat megbotránkoztató tartalmú feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, illetőleg nem visel ilyen ruházatot;  videokamerát, vagy professzionális fényképezőgépet, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik;
 9. tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel készíthető (a felvételeket a szervező, a szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják);
 10. nem tanúsít a d.) pontban tiltott, avagy az e.) vagy f.) pont szerinti magatartást.

3. A beléptetés alkalmával a rendezők ruházat- és csomagátvizsgálást végeznek. A beléptetéskor a rendező a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőrizheti, és a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő személyes adatait egybevetheti - a rendőrség felhívására egybeveti - a belépőjegyhez, vagy bérlethez, illetőleg a klubkártyához hozzárendelt személyes adatokkal.

Ha a beléptetéskor a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyes adatai nem egyeznek a klubkártyán, a belépőjegyen vagy bérleten szereplő személyes adatokkal, a beléptetés megtagadásra kerül.

4. A résztvevő:

 1. ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, visszatartására, rendezvényről való eltávolítására a biztosítást végző rendőrök és a rendezők jogosultak;
 2. személyes tárgyain túlmenően és a pályarendszabályokban foglaltak betartásával – csak a mérkőző csapatok hivatalos országzászlóit és a mérkőző klubcsapatok hivatalos klubzászlóit és jelképeit viheti be, a nemzeti zászlókon csak az ország hivatalos városainak nevét lehet megjeleníteni, minden egyéb transzparens bevitele a rendező, koreográfia megjelenítése a szervező engedélyéhez kötött;
 3. kizárólag csak a belépőjegyén/bérletén feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el, csak a belépőjegyén, bérletén vagy más, belépésre jogosító igazolásán feltüntetett szektorban vagy helyen tartózkodhat
 4. köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve   a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait
 5. a sportlétesítményt – ha arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el
 6. a névre szólóan megváltott jegyét, bérletét, belépésre jogosító igazolását, klubkártyáját másra nem ruházhatja át
 7. a belépőjegy, vagy bérlet egyszeri belépésre jogosít
 8. a szervező, a szervező képviselője vagy a rendező felszólítására köteles a rendezvényt elhagyni.

5. A résztvevő a sportrendezvényen:

 1. nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát;
 2. tárgyakat a játéktérre, a nézők elől elzárt területre és személyekre – a szervező előzetesen engedélye nélkül - nem dobhat
 3. a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem léphet
 4. nem birtokolhat, nem használhat pirotechnikai eszközt, tüzet nem okozhat
 5. lézert-, vagy hasonló jelzőfényt nem használhat
 6. a menekülő útvonalon (pl. stadion lépcsőin) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, folyosókat, bejáratokat, vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni, a gépjárművek és gyalogosok közlekedését nem akadályozhatja
 7. rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként értékelhető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg
 8. transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el
 9. mások kilátását nem zavarhatja, a létesítmény kerítéseire és egyéb objektumaira nem mászhat, a székekre nem állhat fel
 10. az arcát nem takarhatja el
 11. nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani;

6. A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, politikai, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.

7. Ha a résztvevő vagy a belépésre jelentkező a sportrendezvény időtartama alatt a 2. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a 4-6. pont szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a beléptetését meg kell tagadni vagy a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben az eltávolítandó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor.

8. Akit sportrendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, a szervező a sportrendezvény történő részvételből kizárja. Kizárható az is, aki a pályarendszabályokat egyéb módon megsérti.

9. Aki a rendőr, vagy a rendező a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép, azt megkísérli, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el.

10. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére a károkozásból származó minden költséget köteles megtéríteni.

11. A szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető, de jogszerűen birtokolható, a sportszerű szurkolás szellemével nem ellentétes és a meghatározott méretkorlátozás alá eső tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Ételt, italt megőrzésre sem veszünk át.

12. A szervező a résztvevői számára felelősségbiztosítást kötött.

13. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet.

14. A sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

A pályarendszabályban szereplő meghatározások értelmezése:

 Szervező: a bajnoki, Magyar Kupa, felkészülési, és UEFA-mérkőzésekre, saját szervezésű sportrendezvényei esetében a DVSC. Jelen pályarendszabály kizárólag ezen mérkőzésekre vonatkozik.

  Rendező: a rendezvény biztosítására felkért vagyonvédelmi vállalkozás által a sportrendezvény helyszínén és a rendezvény biztosításával kapcsolatban foglalkoztatott, külső megjelenésében rendezőként azonosítható, legalább személy-és vagyonőri végzettséggel rendelkező személy.

 Résztvevő: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül.

 Sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, sporttevékenység végzése céljából tartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül. Jelen pályarendszabály tekintetében sportrendezvénynek csak az MLSZ, DVSC által szervezett verseny, mérkőzés minősül.

Sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület.

Sportrendezvény ideje: a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől addig tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét elhagyják.

Kizárás: A törvény értelmében a szervező az általa, valamint az utazó sportszervezet a részvételével szervezett sportrendezvény esetén és beléptető rendszer alkalmazásakor köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (kizárás). Az utazó sportszervezet és a szervező az általa szervezett sportrendezvényen történő részvételből való kizárást alkalmazhat azon személlyel szemben, akit a sportrendezvényről eltávolítottak, vagy erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.

Jelen Pályarendszabály a dvsc.hu oldalon elérhető.